Ouders

Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen school en ouders.
Door een goede samenwerking kunnen we ieder kind optimale ontwikkelingskansen bieden.
Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij met grote regelmaat contact met u hebben.
We organiseren inloopmomenten, informatie- en ouderavonden en we informeren u wekelijks via de weekbrief.
Natuurlijk staat de deur ook altijd open voor een tussentijds gesprek.

Wij willen de ouders actief betrekken bij ons onderwijs.
Daarom werken we ook mee aan de pilot Ouderbetrokkenheid 3.0.
Ouders en school werken hierin samen om de betrokkenheid te vergroten.
Binnen onze school is er een regiewerkgroep bestaande uit drie ouders en drie leerkrachten
die samen met de directie regelmatig overleg hebben en ideeën uitwisselen.

De Medezeggenschapsraad (MR) buigt zich met regelmaat over beleidsmatige zaken.
Meer informatie vindt u op de pagina van de Medezeggenschapsraad.

We werken in de groepen 1,2 en 3 met het woordenschatprogramma logo 3000.