Medezeggenschapsraad

Naast de directeur en het schoolbestuur houdt ook de Medezeggenschapsraad (MR) zich bezig met het beleid.
De MR bestaat uit gekozen ouders en drie teamleden.
De MR adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en het bestuur over bijvoorbeeld het aanpassen van de schooltijden, de tussenschoolse opvang en de veiligheid op school.
Bij sommige zaken heeft de MR niet alleen een adviserende rol, maar heeft zij instemmingsrecht: de directie kan dan pas een besluit nemen na instemming van de MR.
De MR vergadert 6 à 7 keer per jaar, waarbij de directeur soms aanschuift.

Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden ongeveer eens in de zes weken gehouden.
U bent van harte welkom als toehoorder.
Het is wel fijn als u zich hiervoor aanmeldt.
De vergaderingen vinden plaats op school.

Namens het personeel:

meneer Niek : voorzitter
juf Annemiek: secretaris

Namens de ouders:

Mevr. Raessen
Mevr. Frijters
Mevr. Bergman
Mevr. Siadari